Κεντρική Επαγγελματίες Ειδησεογραφία web camera samarinaΚάμερα Πλατεία web camera samarinaΚάμερα Κέντρο web camera samarinaΚάμερα Χωριόweather samarina Καιρός (κονσόλα) Επικοινωνία
 Home Page Ειδησεογραφία Γενικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «"Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΜεγάληΠαναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητα Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών"»με ΚωδικόΟΠΣ5033077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Σάββατο 6 Ιουλίου 2019, 00:30

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Ένα ακόμη μεγάλο έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής αλλά και τουριστικής σημασίας για τα Γρεβενά, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη ΘεόδωροςΚαρυπίδης με το ποσό των 2,5 εκατ. € έχοντας την καθοριστική συμβολή και στήριξη του Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης
«"Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΜεγάληΠαναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητα Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών"»με ΚωδικόΟΠΣ5033077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης
«"Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΜεγάληΠαναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητα Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών"»
στον Άξονα Προτεραιότητας«Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»τουΕ.Π. «ΔυτικήΜακεδονία.

Δικαιούχος:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ& ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου«Μεγάλη Παναγιά»βρίσκεται εντός του οικισμού της Σαμαρίνας Γρεβενών και είναι κηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο(Φ.Ε.Κ. 35/Β/02.02.1962).
Στο ναό παρουσιάζονται σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισμό του, που προκύπτουν από τις καθιζήσεις και τη στροφή και μετατόπιση των επίμέρους φερόντων συστημάτων του μνημείου(τοιχοποιίες, στέγη, τόξα), ιδίως στην περιοχή του ιερού. Το προεξέχων γενεσιουργό αίτιο των αστοχιών αυτών είναι η αστάθεια του εδάφους θεμελίωσης του μνημείου, λόγω της κυκλοφορίας του υπόγειου νερού σε αυτό, με διεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή. Το 2016 διαπιστώθηκε η επιδείνωση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου και κρίθηκε από τη ΔΑΒΜΜ, απαραίτη τη η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας για την αποφυγή της καταστροφής του. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε προσωρινή αντιστήριξη του ανατολικού τοίχου εξωτερικά και προσωρινή υπο στύλωση των δύο έν τον αμετακινημένων τόξων στο χώρο του Ιερού, με ζεύξη τους μέσω ικριωμάτων υποστήλωσης.
ΥΠΟΕΡΓΟ1 Στο προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνονται εργασίες στερέωσης και αντισεισμικής προστασίας του ναού. Συγκεκριμένα:Καταγραφή αποσυναρμολόγηση και φωτογραφική τεκμηρίωση των φορητών κειμηλίων(στασίδια, αναλόγια, θρόνοι, προσκυνητάρια,εικόνες, κ.λ.π.) και του τέμπλου του παρεκκλησίου,μεταφορά και φύλαξη παρουσία συντηρητή και σε συνεργασία μετην Υπηρεσία, επιμελής κάλυψη του Άμβωνα και του Τέμπλου για την προστασίαςτους, αποξήλωση και απομάκρυνση του συστήματος θέρμανσης από το Γυναικωνίτη, αποξήλωση με προσοχή όλων των δικτύων ηλεκτρικού
μικροφωνικής εγκατάστασης και συναγερμού, προληπτικήστερέωσητοιχογραφιών, κατασκευή μεταλλικού προστατευτικού στεγάστρου, στερέωση των λιθοδομών της ανω δομής του Ναού με την κατασκευή αρμολογημάτων, λιθοσυραφών και την εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων, ανακατασκευή των δύο κατακρημνισμένων τμημάτων των τόξων του Ιερού, αποξήλωση των δυο υποστηλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος στα τόξα του Ιερού, τοποθέτηση του συστήματος των μεταλλικών ελκυστήρων και ενίσχυση των υφιστάμενων ξύλινων με μεταλλικά ελάσματα και μεταλλικές ντίζες, αποξήλωση του πλακόστρωτου δαπέδου του Κυρίως Ναού και του Ιερού μεταφορά και φύλαξη παρουσία συντηρητή και σε συνεργασία με την Υπηρεσία, αποξήλωση όλων των πλακών οπλισμένου σκυροδέματος, αποξήλωση όλων των νεότερων δαπεδοστρώσεων(γυναικωνίτη, νότιας και δυτικής στοάς, παρεκκλησίου, αποθήκης), αποξήλωση με αδιατάρακτη κοπή των χαλινών θεμελίωσηςτης Βόρειας και Νότιας πλευράς και του εγκάρσιου θεμελίου μπροστά από το τέμπλο, εκσκαφή δυτικά του ναού και διαμόρφωση του χώρου, ενίσχυση της τοιχοποιίας θεμελίωσης, διάνοιξη οπών εξωτερικά περιμετρικά του ναού και κατασκευή συστήματος πασσάλων για την ενίσχυση της θεμελίωσης, κατασκευή του δικτύου υποθεμελίωσης εσωτερικά του ναού και σύνδεσή του με τους πασσάλους, κατασκευή περιμετρικού δικτύου αποστράγγισης, πλήρωση των κενών με θραυστό υλικό και τοποθέτηση της δαπεδόστρωσης στο κυρίως Ναό και το Ιερό, αποξήλωση των στεγών, αποξήλωση με αδιατάρακτη κοπή του σενάζοπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευή νέου, κατασκευή νέας στέγης και κάλυψή της με μαυρόπλακες, κατασκευή νέων λίθινων πλακοστρώσεων(γυναικωνίτη, Νότια και δυτική στοά, παρεκκλήσι, αποθήκη), κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης και ηλεκτροδότησης ναού, επανατοποθέτηση των φορητών κειμηλίων εντός του ναού, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, φυτεύσεις με βαθύρριζα υδρόφιλα δέντρα.
ΥΠΟΕΡΓΟ2 Το προτεινόμενο υποέργο έχει υποστηρικτικό ρόλο στο κυρίως έργο και περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών, αρχαιολογικής έρευνας, αντιστηρίξεων, εργασιών αντιστήριξης, τοποθέτησης δομικών στοιχείων αντιστήριξης, αποκατάστασης χώρου, τοποθέτησης πινακίδων εκτέλεσής του και συγκράτησης επιχώσεων.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης πουπροτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.543.504,30 €

Home Page
Εκτυπώσιμη μορφή Αποστολή σε φίλο Σχολιασμός άρθρου
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
[ About ] - [ Contact ] - [ Site Map ] - [ Privacy Policy ] - [ Disclaimer ]

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» - Άξονας 7 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού.

Designed & Developed by: